• پست الکترونیک

    info@qeshmsafiran.ir
  • شماره تماس

    09119001550
جولای 23, 2019

دبستان

خانواده‌ی بزرگ دبستان سرای اندیشه:

کادر اداری:

به ترتیب از سمت راست به چپ:

 

آقای علیرضا ابراهیمی خانبین           مدیر و مؤسس مدرسه سرای اندیشه

 

خانم الهه ناصری گیلانی                    معاون آموزشی 

 

خانم معصومه حبیب نژاد بهتاش      معاون پرورشی

 

خانم فاطمه سارانی                          متصدی اجرایی و متصدی آزمایشگاه

به ترتیب از سمت راست به چپ:

 
خانم فرنوش نورایی                   معاون اجرایی

 

آقای مرتضی درویشی                 کارپرداز، همیار و مربی تربیت بدنی

 

خانم مهسا ابراهیمی خانبین       مشاور

 

خانم پریا مهرعلی                       مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات

کادر آموزشی:

به ترتیب از سمت راست به چپ:

 

خانم مریم جباری                    آموزگار پایه اول الف

 

خانم مرجان حافظ آبادی         آموزگار پایه اول ب

 

خانم صدیقه رستمی              آموزگار پایه دوم الف

 

خانم ناهید سعادت                آموزگار پایه دوم ب

به ترتیب از سمت راست به چپ:

 
خانم پریسا باقری              آموزگار پایه سوم الف

خانم عالمه حسنی             آموزگار پایه سوم ب

 

خانم فاطمه جعفری          آموزگار پایه چهارم الف

 

خانم کلثوم محبوب           آموزگار پایه چهارم ب

به ترتیب از سمت راست به چپ:

 
خانم بهاره ارجمند اینانلو                 آموزگار پایه پنجم الف

 

خانم منیره جوادی پور                     آموزگار پایه پنجم ب

 

خانم الهام باقری                             آموزگار پایه ششم

اعضای انجمن اولیا و مربیان:

علیرضا ابراهیمی خانبین

مدیر آموزشگاه

الهه ناصری گیلانی

معاون آموزشی

معصومه حبیب‌نژاد بهتاش

معاون پرورشی/ مربی تربیتی

این یک عنوان است

نماینده‌ی معلمان

این یک عنوان است

رئیس انجمن اولیا و مربیان

این یک عنوان است

نایب رئیس انجمن اولیا و مربیان

این یک عنوان است

منشی و رابط انجمن اولیا و مربیان

این یک عنوان است

عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان

این یک عنوان است

عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان

این یک عنوان است

عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان

این یک عنوان است

عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان

این یک عنوان است

عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان

این یک عنوان است

عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان

این یک عنوان است

عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان

این یک عنوان است

عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان

این یک عنوان است

عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان

این یک عنوان است

عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان

example-image